Ban lãnh đạo

ÔNG ĐẶNG HỒNG ANH

Chủ Tịch Hội Đồng Sáng Lập

ÔNG LÂM MINH CHÂU

Trưởng Ban Kiểm Soát

ÔNG PHẠM ĐIỀN TRUNG

Chủ Tịch HĐQT

BÀ HUỲNH BÍCH NGỌC

Phó Chủ Tịch Thường Trực HĐQT

ÔNG BÙI TIẾN THẮNG

TV. HĐQT  – TGĐ

ÔNG HỒ HỮU NHÂN

Phó Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ MAI THẢO

Phó Tổng Giám đốc

2018-01-29T13:55:13+00:00 11/12/2015|