////TTC Land công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TTC Land công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

TTC Land công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Attachments

2018-03-06T14:14:06+00:00 05/03/2018|