Tin tức

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông Báo”) nhằm mục đích ghi nhận sự đồng ý của Khách hàng/ Đối tác/ Nhân viên/ Người tham khảo/ Các cá nhân khác có liên quan là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh (sau đây gọi là “Chủ Thể Dữ Liệu”) cũng như là thông báo của Công Ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (như được định nghĩa dưới đây) về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, được tạo lập giữa:

CHỦ THỂ DỮ LIỆU và BÊN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/ HOẶC BÊN KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/ HOẶC BÊN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN là:

1. Công Ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/03/2004

Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

2. Công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác trong TTC Land và các đối tác.

(Sau đây gọi chung là “TTC Land”)

Chủ Thể Dữ Liệu và TTC Land đồng ý các nội dung sau liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu như sau:

1. Loại dữ liệu cá nhân

Loại dữ liệu cá nhân được thu thập bởi TTC Land theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền, sản phẩm/dịch vụ, tương tác của Chủ Thể Dữ Liệu với TTC Land và pháp luật hiện hành. Theo đó, dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản, dữ liệu cá nhân nhạy cảm và dữ liệu, thông tin khác theo quy định pháp luật được coi là dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu cá nhân cơ bản, bao gồm:

(a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

(b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;

(c) Giới tính;

(d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

(e) Quốc tịch;

(f) Hình ảnh của cá nhân;

(g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;

(h) Tình trạng hôn nhân;

(i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);

(j) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;

(k) Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bên dưới.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm:

(a) Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;

(b) Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;

(c) Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;

(d) Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;

(e) Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;

(f) Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;

(g) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;

(h) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;

(i) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;

(j) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

TTC Land thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các mục đích

phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn (“Mục Đích"):

(a) Để tổng hợp, đánh giá trước khi xác lập các quan hệ, thỏa thuận, giao dịch, hợp đồng với Chủ thể dữ liệu và/hoặc các bên liên quan của Chủ thể dữ liệu;

(b) Giao kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản với Chủ Thể Dữ Liệu;

(c) Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu hoặc hoàn thành nội dung khảo sát chất lượng;

(d) Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin Chủ Thể Dữ Liệu;

(e) Duy trì liên lạc với Chủ Thể Dữ Liệu, hỗ trợ, phục vụ, chăm sóc và nâng cao trải nghiệm cho Chủ Thể Dữ Liệu trong việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ; giải đáp thắc mắc của Chủ Thể Dữ Liệu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của TTC Land;

(f) Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, thống kê và phân tích thông tin Chủ Thể Dữ Liệu, thói quen tiêu dùng để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của TTC Land;

(g) Thông báo nhanh chóng và kịp thời đến Chủ Thể Dữ Liệu các thông tin và thực hiện chương trình khuyến mại, các chương trình ưu đãi, thông tin quảng cáo và/hoặc thông tin của các hoạt động xúc tiến thương mại khác;

(h) Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website/Ứng dụng các kênh liên hệ/thông tin chính thức của TTC Land;

(i) Tuyển dụng, quảng bá thương hiệu tuyển dụng; bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động, khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các quyền, nghĩa vụ với người lao động theo hợp đồng lao động;

(j) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;

(k) Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

(l) Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của TTC Land và/hoặc vi phạm quy định pháp luật;

(m) Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin; thống kê, quản lý, báo cáo phục vụ yêu cầu về thuế, bảo hiểm xã hội, kế toán, kiểm toán, kiểm soát rủi ro, kiểm soát nội bộ;

(n) Chia sẻ, truyền, đưa dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khác (cho việc thực hiện các mục đích nêu trên và các mục đích phù hợp khác), bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty thành viên cùng thuộc TTC Land; đối tác, đại lý, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nhà thầu, bên tư vấn của TTC Land, ... hoặc theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(o) Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ.

(p) Cho các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên và/hoặc được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

3. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích, TTC Land sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Các hoạt động Xử lý dữ liệu cá nhân có thể được TTC Land thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà TTC Land cho là phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Thông qua các trao đổi, liên lạc, tương tác với Chủ Thể Dữ Liệu: TTC Land có thể thu thập dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu khi Chủ Thể Dữ Liệu liên hệ, tương tác (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử, mạng xã hội, các phiếu khảo sát hoặc bất kỳ phương tiện nào khác).

(b) Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập, ghi nhớ dữ liệu tự động: TTC Land có thể thu thập dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và thông tin khác được ghi tự động từ kết nối từ cookies và các công nghệ liên quan.

Khi có yêu cầu từ Chủ Thể Dữ Liệu và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, TTC Land có thể tiến hành các hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu (ví dụ như chỉnh sửa, cập nhật; cung cấp dữ liệu cá nhân,...).

TTC Land áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, TTC Land không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi các bên khác có liên quan

Phù hợp với các Mục Đích nêu tại Thông Báo này, trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, TTC Land sẽ hoặc có thể tiết lộ, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp và/hoặc chuyền giao (gọi chung là "chia sẻ") dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho các bên thứ ba có liên quan (gọi chung là "Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân”), có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, để thực hiện một hay nhiều Mục Đích nói trên. TTC Land cam kết đảm bảo việc chia sẻ này sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Trong đó, Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân được nêu tại mục này bao gồm:

(a) Nhân viên, đại lý, chuyên gia tư vấn, luật sư, kiểm toán viên, Người có liên quan, Bên liên kết của TTC Land theo quy định của pháp luật;

(b) Công ty con, công ty liên kết, các công ty trong mô hình nhóm công ty, chi nhánh và các đơn vị có liên quan khác của TTC Land;

(c) Đối tác kinh doanh, đại lý, đơn vị tư vấn, các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà TTC Land thuê để cung cấp hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ và/hoặc bổ trợ cho hoạt động kinh doanh và/hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của TTC Land.

(d) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn như cơ quan nhà nước quản lý về lao động, bảo hiểm, xây dựng, tài chính - ngân hàng, cơ quan điều tra, cơ quan chuyên trách về bảo vệ dữ liệu cá nhân, ...;

(e) Cơ quan giải quyết tranh chấp như tổ chức có chức năng hòa giải, Tòa án, Trọng tài, cơ quan thi hành án;

(f) Các bên thứ ba khác mà pháp luật cho phép hoặc được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý.

TTC Land có thể trực tiếp thực hiện hoặc thông qua các Bên được chia sẻ dữ liệu cá nhân khác để xử lý dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu phù hợp quy định pháp luật hiện hành. TTC Land sẽ thực hiện mọi biện pháp để yêu cầu các bên thứ ba này cam kết thực hiện các yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

5. Thời điểm bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào ngay khi TTC Land nhận được dữ liệu cá nhân cho đến khi TTC Land không còn lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc có yêu cầu hủy bỏ của Chủ Thể Dữ Liệu, phù hợp theo thỏa thuận với Chủ Thể Dữ Liệu, theo quy định/quyết định của TTC Land dựa trên tình hình phát sinh thực tế và quy định của pháp luật.

Dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu sẽ được lưu giữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện các Mục Đích, phù hợp với thỏa thuận giữa TTC Land và Chủ Thể Dữ Liệu. TTC Land có thể cần lưu giữ dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu ngay cả khi hợp đồng, thỏa thuận cụ thể đã chấm dứt để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hoặc nhằm ngăn chặn gian lận và/hoặc trả lời các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền và/hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của TTC Land theo quy định của pháp luật.

6. Thông báo và Chấp thuận

Chủ Thể Dữ Liệu hiểu rõ và đồng ý rằng Thông Báo này đồng thời là Thông Báo của TTC Land cho việc xử lý dữ liệu cá nhân, theo đó Chủ Thể Dữ Liệu hoàn toàn biết rõ, tự nguyện và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân, và TTC Land không cần gửi thêm bất kỳ thông báo nào khác cho Chủ Thể Dữ Liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân này.

Chủ Thể Dữ Liệu xác nhận đã đọc, nghiên cứu, hiểu rõ và nắm được đầy đủ các quyền, nghĩa vụ (với tư cách là Chủ Thể Dữ Liệu), loại dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích xử lý dữ liệu và các tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân. Bằng việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào của TTC Land sau khi Thông Báo này được công bố, Chủ Thể Dữ Liệu được xem là đã chấp nhận Thông Báo cũng như chấp thuận, cho phép và luôn duy trì sự đồng ý cho TTC Land được phép thực hiện các tất cả hành động phục vụ cho Mục Đích tại Thông Báo này trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Để làm rõ, bất kỳ thông tin của (các) cá nhân nào khác được Chủ Thể Dữ Liệu đề cập trong bất kỳ văn bản, thông tin nào mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho TTC Land theo đây hiểu rằng Chủ Thể Dữ Liệu đã có đầy đủ sự đồng ý hợp lệ của (các) Chủ Thể Dữ Liệu Này cho việc cung cấp thông tin nêu trên nhằm thực hiện Mục Đích.

Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý rằng TTC Land có thể gửi Thông Báo này (không gây bất lợi hơn cho Chủ Thể Dữ Liệu), qua bất kỳ phương thức nào bao gồm SMS, ứng dụng di động, thư điện tử (email) cá nhân, thư điện tử do TTC Land cấp cho Chủ Thể Dữ Liệu, website và các kênh truyền thông nội bộ.

7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu về việc xử lý dữ liệu cá nhân

Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu: Quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chủ Thể Dữ Liệu có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với TTC Land theo theo thông tin liên hệ nêu tại Mục 10 của Thông Báo này. TTC Land, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Chủ Thể Dữ Liệu trong khoảng thời gian luật định kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh và hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Chủ Thể Dữ Liệu, tùy thuộc vào quyền của TTC Land được viện dẫn đến bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu: Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. Quyền và nghĩa vụ của TTC Land trong việc xử lý dữ liệu cá nhân

Quyền của TTC Land: Chủ Thể Dữ Liệu hiểu và đồng ý cho phép TTC Land xử lý thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu từ thời điểm TTC Land có được thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu một cách hợp lệ kèm theo sự chấp thuận của Chủ Thể Dữ Liệu cho việc xử lý thông tin này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, TTC Land có quyền tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm:

(a) Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc người khác.

(b) Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.

(c) Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.

(d) Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ Thể Dữ Liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật, bao gồm cả trường hợp nhằm thực hiện nghĩa vụ của Chủ thể dữ liệu theo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động với TTC Land.

(e) Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

TTC Land có quyền tiến hành chỉnh sửa, cập nhật thông tin Chủ Thể Dữ Liệu nếu có cơ sở hợp lệ chứng minh việc chỉnh sửa, cập nhật thông tin là phù hợp mà không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu.

Nghĩa vụ của TTC Land: TTC Land sẽ chịu trách nhiệm cho việc (i) xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật và Thông Báo này, (ii) nỗ lực bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, và (iii) bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu.

9. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Chủ Thể Dữ Liệu hiểu rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân là bắt buộc và/ hoặc cần thiết để thực hiện Mục Đích, bao gồm cả việc thiết lập mối quan hệ lao động, quan hệ kinh doanh, hợp tác và duy trì mối quan hệ đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu với TTC Land. Việc xử lý dữ liệu cá nhân bởi TTC Land và/ hoặc bên thứ ba có thể dẫn đến sự cố về thông tin, gây ảnh hưởng tới Chủ Thể Dữ Liệu. TTC Land sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ và xử lý Thông tin theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu từ chối cung cấp, và/hoặc không cung cấp chính xác và/hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin cho TTC Land, hoặc rút lại sự đồng ý, hoặc bất kỳ yêu cầu, hoạt động nào hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, thì các yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu có thể dẫn đến: (i) Mục Đích sẽ không được thực hiện đầy đủ, (ii) hoặc tùy từng trường hợp, làm cho việc cung cấp sản phẩm/dịch vụ bị gián đoạn, giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, (iii) hoặc có thể sẽ được xem là sự đơn phương chấm dứt từ phía Chủ Thể Dữ Liệu cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Chủ Thể Dữ Liệu với TTC Land, và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng giữa Chủ Thể Dữ Liệu với TTC Land. TTC Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với Chủ Thể Dữ Liệu cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh liên quan đến việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

10. Thông tin chung

TTC Land tại từng thời điểm, có quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Thông Báo này và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên Website/Ứng dụng hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của TTC Land.

Thông Báo này cùng với các điều kiện và điều khoản của sản phẩm/dịch vụ mà Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng và/hoặc bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận nào giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TTC Land tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Chủ Thể Dữ Liệu và TTC Land liên quan đến vấn đề thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung của Thông Báo này và các điều khoản và điều kiện của sản phẩm/dịch vụ hoặc hợp đồng/thỏa thuận khác, nội dung tại Thông Báo này sẽ được ưu tiên áp dụng.

TTC Land khuyến khích Chủ Thể Dữ Liệu thường xuyên kiểm tra, cập nhật thông tin, thông báo để cập nhật kịp thời bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, Chủ Thể Dữ Liệu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung của Thông Báo hoặc thực hiện các quyền liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân thì vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được hỗ trợ:

 Công Ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Địa chỉ: 34 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Email: battt@ttcland.vn

Trân trọng.

tin liên quan

JAMONA HEIGHTS
JAMONA CITY
CARILLON 2
CARILLON 7
CHARMINGTON
https://ttcland.vn/
https://ttcland.vn/catalog/view/theme/